03/09/2013
1 Cristina Gallardo Guinart
2 Marina Ollero Montalvo 
3 Claudia Cazalla Pozo
4 Ainoa Gil Flores
5 Valentina Maceroni
6 Cristina Carbonell Jordi
7 Anna Maixenchs Fernández
8 Ariadna Alonso Pires
9 Ana Moreno Vasco
10 Ana Chiara Maceroni
 
 
   
Ent.  Antonio González Samblás
Aj.  Natalia Díaz López