Reglament del Club

  

 

 

BÀSQUET LLORET

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN    

 

 

                                                          

CAPÍTOL I: Introducció

 

El BÀSQUET LLORET, en la reunió de la Junta Directiva del dia 30 d’octubre de 2007, ha considerat que és convenient elaborar un Reglament de règim intern, com a recull d'objectius, funcions, normes internes i criteris disciplinaris. Després d’incorporar els suggeriments de diversos entrenadors a la proposta inicial, el text definitiu s’ha aprovat en la reunió de la Junta del dia 8 de gener de 2008. En reunions posteriors, s’han efectuat diverses modificacions del Reglament, essent la darrera del dia 19 de setembre de 2016.

 

Els estatuts del club, en el seu Capítol 3r, Article 7, paràgraf 5-d, diuen que l’Assemblea General té competències en l’elaboració i aplicació del règim disciplinari i dins el mateix capítol, l’article 9 (paràgraf 1) diu que la Junta Directiva és l’encarregada de dirigir i executar les activitats i gestionar-ne el funcionament.

 

L’esperit d’aquest reglament és que el respecte, la responsabilitat i el sentit comú siguin l’eina bàsica per establir els criteris i les pautes d’actuació davant les situacions que es poden produir en algun moment.

 

 

CAPITOL II: Organigrama

 

Article 1

Per assolir la seva missió bàsica, que és la formació integral (física, tècnica i humana a través de l’esport) dels nostres jugadors, fent que alhora es diverteixin amb l’esport que han escollit, el club tindrà tres àrees de treball, l’Àrea Esportiva, l’Àrea Social i l’Àrea Econòmica, cadascuna amb les tasques corresponents a la seva activitat:

 1. L’Àrea Esportiva s’encarrega de la coordinació, control i seguiment dels equips, amb tot el que comporta de gestió d’entrenadors, coordinadors, delegats de camp i d’equip, i jugadors, així com dels equipatges, el control de taules i els desplaçaments.
 2. L’Àrea Social s’encarrega de la imatge i de les relacions públiques del club, el web, les festes i sopars populars, les rifes, etc.
 3. L’Àrea Econòmica s’encarrega de la gestió dels recursos del club, el control de fluxos de tresoreria, els cobraments i pagaments, i l’elaboració del pressupost.

 

Article 2

Es creen les figures dels coordinadors i els entrenadors, que a més de les funcions esportives que es detallaran seran els principals impulsors de les actituds i valors que el club vol transmetre als seus esportistes: respecte, compromís, cooperació, esforç i superació personal, aprenentatge de l'error i foment de la mentalitat positiva, saber guanyar i saber perdre, generació d'hàbits saludables. Les seves funcions seran les següents:

 1. Els coordinadors seran el nexe d’unió entre els responsables tècnics dels equips masculins i femenins i els responsables de l’Àrea Esportiva, planificaran la composició dels equips, decidiran les competicions en què es participarà, s’encarregaran de vetllar per les bones relacions entre els equips i els entrenadors, marcaran els criteris de les línies de joc dels equips de formació i organitzaran accions formatives i de foment del bàsquet.
 2. Els entrenadors seran els responsables de la gestió del seu equip, en la vessant esportiva, i disciplinària lleu, tenint llibertat de criteri, però seguint les pautes marcades per la Junta Directiva i els coordinadors.

 

 

CAPÍTOL III: Competències dels entrenadors

 

Article 3

Cada entrenador/a té la potestat d’establir uns criteris disciplinaris en el seu equip, tenint molt clara quina és la missió bàsica del club i els valors/actituds que es volen promoure, d'acord amb el que s'ha detallat anteriorment. Per aquesta raó, cada entrenador/a ha de ser un model per als seus jugadors i jugadores pel que fa al respecte, compromís, comportament, vocabulari, esforç, indumentària, etc. Cap criteri disciplinari o de funcionament que imposi l’entrenador podrà contradir l’esperit de les normes de convivència que el club difon cada temporada als seus entrenadors.

 

De manera particular, seran responsables del material que utilitzin per als entrenaments (pilotes, petos, cons, etc.) i de que els jugadors i jugadores -durant l’escalfament i els partits- vesteixin amb la roba oficial de club. També recordaran als jugadors i jugadores la conveniència de no deixar objectes de valor en els vestidors que no es tanquin amb clau. D'altra banda, faran qualsevol reunió individual amb jugadors i jugadores menors d'edat a peu de pista. Finalment, col·laboraran amb el club en tot allò que faci referència al compliment de les normes d'aquest Reglament.

 

Article 4

Les sancions imposades pels entrenadors a jugadors dels seus equips, derivades de comportaments incorrectes d’aquests,  no podran ultrapassar les dues jornades.

 

Article 5

Qualsevol acte que, a criteri dels entrenadors, requereixi una sanció superior a l’expressada en l’article anterior, caldrà que es posi en coneixement dels membres de l’Àrea Esportiva de la Junta, perquè la traslladin al ple de la Junta, que l’avaluarà i resoldrà el cas.

 

 

CAPÍTOL IV: Competències dels jugadors

 

Article 6

Els jugadors i jugadores hauran de complir les normes següents, a més de la resta de normes de convivència que consten en el full que se’ls haurà repartit a l’ini de la temporada:

 

- Respectar els companys, entrenadors, rivals, àrbitres i instal·lacions

 

- Comprometre's amb l’equip i el club: assistència als entrenaments (avisar les absències amb temps), assistència als partits (encara que s’estigui lesionat), assistència a les activitats organitzades pel club, puntualitat.  Els jugadors i jugadores han d’estar al servei de les necessitats esportives del club, i és per això que prèvia comunicació del seu entrenador, i sempre que així ho acordin els entrenadors implicats, qualsevol jugador/a que sigui reclamat per l’entrenador d’un equip de categoria superior té l’obligació de presentar-se a la convocatòria, llevat d’una causa justificativa. També han de estar a disposició del club si aquest els reclama per fer taules, cronos i/o arbitratges, en cas que l’equip habitual de persones encarregades d’aquesta tasca tingui alguna dificultat per assignar col·laboradors per a algun partit.

 

- No deixar objectes de valor en els vestidors que no es tanquin amb clau durant els entrenaments i els partits. Alternativament, es podrà dipositar aquests objectes en una motxilla o bossa que es durà a la pista.

 

- Tenir un comportament esportiu durant els partits: aixecar la mà quan l'àrbitre senyalitza una falta personal, no protestar les decisions arbitrals, no encarar-se amb ningú de la graderia, no discutir o barallar-se amb els jugadors/jugadores de l'altre equip i saludar-los a tots/totes en acabar el partit.

 

- Atendre sempre les indicacions i recomanacions de qualsevol càrrec directiu del Club.

 

Article 7

El/la jugador/a que abandoni la disciplina del Club durant la temporada i sense una causa justificada, s’haurà d’atendre al règim disciplinari de la Federació Catalana de Basquetbol, ja que el BÀSQUET LLORET es reserva el dret d’incoar expedient disciplinari i denunciar el cas davant el Comitè de Competició de l’esmentada Federació. D’altra banda, i en cas d’impagament de quotes d’una temporada, el club denunciarà aquest fet davant la Federació, la qual cosa comporta que qui tingui quotes impagades no pugui participar en cap competició com a jugador/a d’un altre club.

 

Article 8

En relació amb l’equipament esportiu, s’apliquen les normes següents:

 1. És obligatori l’ús de l’equipament esportiu obligatori facilitat pel Club en els entrenaments, en els partits i en els actes en què així s'assenyali
 2. L’equipament esportiu s’entregarà a cada jugador/a, previ pagament de la quantitat corresponent.
 3. En els entrenaments no es farà servir l’equipament esportiu facilitat pel club. També queda totalment prohibit portar objectes que puguin fer mal un/a altre/a company/a i a un/a mateix/a (rellotges, penjolls, anells,etc.) i els que no siguin propis d'una imatge esportiva.
 4. Si qualsevol de les peces de l’equipament esportiu es malmet en un partit oficial o amistós, el club facilitarà el recanvi corresponent i es farà càrrec de la despesa originada, però el/la jugador/a en serà responsable si l’equipament es malmet per fets aliens a les circumstàncies del joc.
 5. En cas de baixa anticipada, s’haurà de satisfer la quota equivalent al quadrimestre en què es causi baixa.

 

 

CAPÍTOL IV: Infraccions

 

Article 9

1.- Les infraccions poden ésser tipificades com a molt greus, greus i lleus.

 

2.- Són infraccions molt greus:

 1. Les agressions de jugadors i entrenadors envers qualsevulla persona
 2. Les protestes o coaccions que impedeixin la celebració d’un entrenament o d’un partit
 3. Les protestes ofensives, coaccions o intimidacions fetes contra jugadors, entrenadors, àrbitres, jutges, directius i autoritats esportives
 4. La desobediència manifesta a l’entrenador durant l’entrenament o partit
 5. Els abusos d’autoritat
 6. Entrenar amb altres entitats sense autorització expressa del BÀSQUET LLORET
 7. No pagar les multes i sancions
 8. El robatori de béns dins de les instal·lacions (vestidors, pista, etc.)
 9. Cometre dos faltes greus

 

3.- Són faltes greus:

 1. Els insults i ofenses a jugadors, entrenadors i membres de la Junta Directiva.
 2. L’ incompliment de les ordres rebudes d’entrenadors, tècnics, àrbitres i membres de la Junta Directiva
 3. Els actes notoris que atemptin contra la dignitat esportiva i personal, sempre que sigui infracció molt greu
 4. La reiterada falta d’assistència a entrenaments o partits sense causa justificada
 5. La reiterada actitud passiva a entrenaments o partits
 6. La manca de cura de les instal·lacions i material utilitzat, siguin propis o aliens. L’import dels possibles danys causats aniran a càrrec de l’infractor.
 7. Cometre dos faltes lleus.

 

4.- Són faltes lleus:

 1. Les observacions formulades a entrenadors, àrbitres o membres de la Junta Directiva que signifiquin una lleugera incorrecció
 2. La lleugera incorrecció amb el públic i entre jugadors, entrenadors i membres de la Junta Directiva
 3. L’actitud passiva en els entrenaments i/o partits
 4. La manca de col·laboració en activitats que esdevinguin un benefici pel BÀSQUET LLORET , sempre que aquesta sigui requerida (en especial les taules, els cronos i els arbitratges)
 5. Els incompliments de les normes relatives a l’equipament esportiu en els entrenaments i els partits, quan aquestes siguin imputables als jugadors o als entrenadors

 

Article 10

Per raó de la infracció es poden imposar les següents sancions:

1.- Per les faltes lleus:

 1. Amonestació privada
 2. Amonestació publica amb advertiment de caure en falta greu.
 3. Suspensió fins a un màxim de dos jornades

 

2.- Per les faltes greus:

 1. Suspensió o inhabilitació temporal de 3 a 6 jornades
 2. Privació temporal o definitiva del dret de soci
 3. Sanció econòmica fins a 20 EUR

 

3.- Per les faltes molt greus:

 1. Suspensió o inhabilitació temporal de 7 o més jornades les quals, en cas de no poder-se completar en una mateixa temporada, s’acumularan a la següent
 2. Sanció econòmica a partir de 20 EUR
 3. Proposta d’expulsió, d’acord amb allò que preveuen els Estatuts del Club, i elevació de l’expedient a la Federació Catalana de Basquetbol perquè en tingui coneixement.

 

Article 11

En cas de sanció de jugadors o tècnics per part de la Federació Catalana de Basquetbol com a conseqüència d’un comportament incorrecte i que derivi en una sanció econòmica al Club, l’import d’aquesta serà satisfet per la pròpia persona o persones sancionades.

 

Article 12

1.- Per imposar una sanció greu o molt greu, és a dir, les que depenen directament de la Junta Directiva, és preceptiva la instrucció d’un expedient.

2.- El presumpte infractor té el dret de conèixer l’acusació formulada contra ell, a fer les al·legacions que estimi oportunes i presentar les proves que estimi adients.

3.- Un cop comunicada la instrucció d’expedient a l’infractor, la seva resolució es prendrà dins la propera reunió ordinària de la Junta Directiva, llevat que el caràcter de la infracció sigui tan greu que obligui a la celebració d’una Junta Extraordinària.

4.- La resolució serà inapel·lable, esgota la via administrativa i és ferma.

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

Primera

La Junta Directiva està oberta sempre a la consulta. És per això que el jugador, l’entrenador o el soci en general ha de tenir clar que aquesta Junta està sempre a disposició seva.

 

La Junta Directiva està també oberta als suggeriments que els jugadors, els entrenadors o els socis en general puguin aportar per al millor funcionament de l’entitat.

 

Segona

 

Els pares dels jugadors i jugadores han de col·laborar per afavorir el bon funcionament del club, ja que representen una part fonamental d'aquest. Aquesta col·laboració abasta diverses vessants: impulsar el compromís dels seus fills, facilitar i recolzar la tasca dels entrenadors, respectar els participants en un partit, no corregir públicament el joc dels seus fills, parlar amb l'entrenador o coordinador quan hi hagi algun problema que calgui conèixer i buscar aportacions de patrocinadors per contribuir al sosteniment del club i de les seves activitats.

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

Qualsevol situació no contemplada en aquest Reglament serà resolta segons els criteris establerts per la Junta Directiva, reunida en sessió extraordinària.