Objectius generals

Els objectius generals són el lligam entre la missió bàsica del club (el foment del bàsquet i la formació integral dels jugadors i jugadores, fent que alhora es diverteixin) amb els objectius concrets i les tasques que s’han de dur a terme a cada àrea. Aquests objectius generals marquen el camí a seguir en els propers anys. 
 

Millorar la formació dels jugadors i jugadores, i dels entrenadors i entrenadores (compatible amb diversió) 

Augmentar el número de jugadors/jugadores i entrenadors/entrenadores 

Consolidar uns equips seniors A competitius 

Reforçar la cohesió interna del club 

Aprofondir en la millora de la gestió econòmica